Regulamin konkursu „Wygraj książkę dla siebie i koleżanki”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie o nazwie „Wygraj książkę dla siebie i koleżanki” 
 2. Organizatorem konkursu oraz sponsorem nagród jest firma Mumme Sp. z o.o Z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul Pl. Górnośląski 5 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000699501, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 9571098627, REGON 368532884

zwaną w dalszej części regulaminu „księgarnią” 

 1. Słowniczek pojęć

Historia – komentarz opisujący dlaczego właśnie te osoby powinny wygrać książki

Nominujący – każda osoba, która w komentarzu do postu konkursowego znajdującego się na profilu Bookzwami_ksiegarnia na Instagramie zgłosi siebie i drugą osobę do konkursu

Osoba Nominowana – osoba, która została podana przez Nominującego

Uczestnicy konkursu = Osoba Nominowana i Nominujący

 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, mieszkające w Polsce z wyjątkiem pracowników (i ich rodzin) firmy Bookzwami.pl, dostawców nagród oraz jakichkolwiek przedsiębiorstw związanych z konkursem.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Konkurs „Wygraj książkę dla siebie i koleżanki” odbędzie się w dniach od 24.06.2021 do 27.06.2021 roku.
 2. W trakcie trwania kampanii dowolny Nominujący może zgłosić Historię swoją i Osoby Nominowanej poprzez zamieszczenie opisu w komentarzu do postu konkursowego. Historie można zgłaszać do godziny 23:59 w dniu 27.06.2021 roku.
 3. Ogłoszenie zwycięzców (Pary, składającej się z osoby Nominującej i Osoby Nominowanej) nastąpi 30.06.2021 na profilach social media Bookzwami.
 • 3 NAGRODY
 1. Nagrodą w konkursie są 2 książki „POKOCHAJ SWOJE PIERSI. Biustopozytywny poradnik dla dziewcząt i ich mam”. Zostaną przekazane przez księgarnię.

 

 1. Wyboru zwycięzców dokona jury w składzie: Anna Jaworska, Izabela Sakutova, Kamila Recław.
 2. Nagrody są zgodne z powyższym opisem, nie mogą być przenoszone na inną osobę ani nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub inne.
 3. Nagrody uzależnione są od dostępności oraz warunków i postanowień dostawców.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków i postanowień w dowolnym czasie oraz do odrzucenia zgłoszeń osób niedziałających w duchu rywalizacji.
 5. W przypadku niedostępności nagrody organizator zastrzega sobie prawo do zaproponowania alternatywnej nagrody o takiej samej lub wyższej wartości.
 6. Zwycięzca (zwycięzcy), odbierając nagrodę, wyraża(ją) zgodę na wykorzystanie swojego imienia i nazwiska, zdjęcia i miejsca zamieszkania oraz na współpracę w razie wszelkich rozsądnych próśb ze strony Organizatora związanych z działaniami reklamowymi po wygraniu nagrody.
 7. W celu skontaktowania się ze zwycięzcą (zwycięzcami) podjęte zostaną rozsądne starania. W przypadku niemożności skontaktowania się ze zwycięzcą (zwycięzcami) w terminie 7 dni od dnia dokonania ich wyboru lub niezastosowania się do niniejszych warunków i postanowień, organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagrody kolejnemu uprawnionemu uczestnikowi; organizator zastrzega sobie prawo wręczenia nagrody zdobywcom kolejnych miejsc wybranym przez tych samych jurorów.
 8. Zwycięzca (zwycięzcy) zostanie (zostaną) ogłoszeni na stronach księgarni na Instagramie oraz otrzyma(ją) potwierdzenie zdobycia nagrody za pomocą mediów dostępnych Organizatorowi i z wykorzystaniem namiarów udostępnionych Organizatorowi.
 9. Brak odpowiedzi w ciągu 7 dni i/lub niepodanie adresu dostawy lub niespełnienie wymagań kwalifikacyjnych może skutkować utratą nagrody.
 10. W stosownych przypadkach decyzja jurorów będzie ostateczna i oparta na ustalonych kryteriach promocji; w kwestii decyzji nie będzie prowadzona jakakolwiek korespondencja.
 • 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Konkursy mogą być modyfikowane lub anulowane w dowolnym czasie, bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 2. W przypadku rozbieżności między treścią niniejszych standardowych warunków i postanowień a informacjami szczegółowymi zawartymi w materiale promocyjnym (lub w dowolnych warunkach i postanowieniach dostarczonych/przywoływanych przy przystępowaniu do konkursu) obowiązywać będą informacje szczegółowe zawarte w materiale promocyjnym (i wszelkich innych warunkach i postanowieniach dostarczonych/przywołanych przy przystępowaniu do konkursu).
 3. Lista zwycięzców będzie dostępna na żądanie pod adresem e-mail.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 24.06.2021r.
Shopping Cart