REGULAMIN KSIĘGARNI BOOKZWAMI.PL Księgarnia bookzwami.pl dostępna pod adresem internetowym www.bookzwami.pl prowadzona jest przez Spółkę Mumme Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdyni wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000699501, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 9571098627, REGON 368532884.DEFINICJE:

 

Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania Umowy sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów należy je rozumieć w znaczeniu podanym poniżej, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 

 1. Cookies – informacje o tzw. Ciasteczkach znajdują się w Polityce Prywatności.
 2. Dostawca – podmiot dostarczający Książki na adres Klienta;
 3. E-book tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej). Ebooki mogą być zapisane w formacie plików PDF, MOBI lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach. Ebooki dostępne w Serwisie mogą być dostarczane w postaci plików cyfrowych do pobrania na urządzenie Klienta lub w postaci zapisanej na nośniku materialnym (pamięci typu płyty CD, DVD, itp.)
 4. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta.
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Książek do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 6. Klient – Konsument, Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta  lub Przedsiębiorca korzystający z Serwisu w tym w szczególności dokonujący zakupów.
 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Serwisu w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 8. Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie umożliwiające korzystanie ze Serwisu, uruchomione na rzecz Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą ustaloną przez Klienta – zabezpieczoną hasłem; są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o jego działaniach, także historycznych w Serwisie.
 9. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi Serwisu, który korzysta z Serwisu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu wyświetlenie wybranych Książek do zakupu, wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba Książek, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności
 10. Książki – książki w formie papierowej bądź E-booki prezentowane w Serwisie, sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klienta za zapłatą ceny.
 11. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca z Serwisu w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 12. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, korzystający z Serwisu w tym w szczególności dokonujący zakupów;
 13. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 14.  Serwis/Sklep internetowy – prowadzony i administrowany przez Sprzedawcę Serwis dostępny pod domeną www.bookzwami.pl.
 15. Sprzedawca/Administrator Serwisu – Mumme sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Plac Górnośląski 5, kod pocztowy 81-509, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000699501, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 9571098627, REGON 368532884,
 16. Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez Sprzedawcę i Klientów korzystających z Serwisu,
 17. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Książki w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana zawarta między Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Książek za zapłatę ceny powiększonej o koszty wysyłki. 
 18. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta (oferta) składane za pomocą Formularza zamówienia określające poszczególne Książki oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady rejestracji w Serwisie;
  2. zasady korzystania z Serwisu;
  3. warunki składania Zamówień na Książki oferowane przez Sprzedawcę,
  4. dostarczania zamówionych Książęk Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny Sprzedaży Książek;
  5. uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  6. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 1. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie przez Klientów Treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Serwisu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny oraz strony internetowej oraz do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie w celach prezentacji Książek, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich z którymi Sprzedawca zawarł odpowiedni umowy) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy bądź uprawnionego do tego podmiotu wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików Cookies, które podczas korzystania przez Klientów z Serwisu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików Cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów.
 4. Przeglądanie Książek będących asortymentem Serwisu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Książki znajdujące się w Serwisie możliwe jest po zarejestrowaniu się lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez dokonywania rejestracji. • 2

Kontakt ze Sklepem

 

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym paragrafie, tj:
  1. Adres Sprzedawcy: Plac Górnośląski 5, 81-509 Gdynia;
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@bookzwami.pl
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 72 1050 1764 1000 0090 3175 8387Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. Reklamacje usług

 

 1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Serwisu w szczególności następujące usługi elektroniczne na rzecz Klientów:
 1. a) Formularz kontaktowy;
 2. c) Formularz zamówienia;
 3. c) Konto Klienta;
 4. d) Zamieszczanie opinii.
 1. Usługi wskazane w § 3 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Warunkiem korzystania ze wskazanych w § 3 ust. 1 Regulaminu usług jest spełnienie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych określonych w § 4 Regulaminu.
 3. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawaniu w Formularzu zamówienia i Formularzu rejestracji wyłącznie danych prawdziwych, aktualnych i koniecznych celem realizacji Umowy sprzedaży,
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania,
  3. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  4. terminowej zapłaty ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.
 4. Naruszenie któregokolwiek ze zobowiązań wskazanych w § 3 ust. 4 rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień Regulaminu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klienta w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 6. Klient i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.
 7. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie wiadomości do Sprzedawcy.
 8.  Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 9. Usługa Formularz zamówienia polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego w Serwisie oferty zawarcia Umowy sprzedaży Książek do Sprzedawcy.
 10. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz zamówienia, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania ofert zawarcia Umowy sprzedaży do Sprzedawcy.
 11. Usługa Prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Serwisu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już zrealizowanych.
 12. Klient, który dokonał Rejestracji może w każdej chwili zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta poprzez skierowanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany w § 2 Regulaminu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia żądania.
 13.  Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Książek.
 14. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta w Serwisie.
 15. Z zastrzeżeniem § 11 (Rękojmia) Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę określonych w § 3 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje mogą być zgłaszane: 
  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy określony w § 2 lit. a Regulaminu 
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 2 lit. b Regulaminu.
 16. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta (imię i nazwisko/nazwę, adres, adres e-mail), wskazanie przyczyny reklamacji, określenie reklamowanej usługi oraz treść żądania.
 17. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 18. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 • 4

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania z Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Książki, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 2. włączona obsługa plików cookies,
 3. zainstalowany program FlashPlayer.
 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Chrome 43.03 (64-bit), Safar 5.1.10,Firefox 4.0 , z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 1mb/s
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.  • 5

Rejestracja Konta

 

 1. W celu utworzenia Konta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. W celu utworzenia Konta w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji udostępniony przez Sprzedawcę, który następnie Klient przesyła drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu rejestracji. W celu utworzenia Konta niezbędne jest podanie następujących danych: 
  1. imię i nazwisko,
  2. adres, 
  3. numer telefonu,
  4.  adres e-mail. 
 3. Dane Klienta podane przez niego podczas rejestracji Konta Klienta, będą wykorzystywany przez Sprzedającego na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień i usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem www.bookzwami.pl.
 4. W trakcie wypełniania Formularza rejestracji, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. Celem utworzenia konta niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 5. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracji Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracji potwierdzenie rejestracji przez Sprzedawcę. W momencie dostarczenia na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomości potwierdzającej dokonanie Rejestracji zawarta zostaje umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. usługi Prowadzenia Konta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych indywidualnie przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2 Regulaminu.
 8. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Serwisie.

 

 • 6

Zasady składania Zamówienia

 

 1. Klient może składać Zamówienia na Książki za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem zakazów i ograniczeń handlu wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Celem złożenia Zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 4. Klient składający Zamówienie w Serwisie kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Książek do Koszyka. Dodanie Książki następuje przez wybór przycisku „Do koszyka”.
 5. Po skompletowaniu Zamówienia Klient może zalogować się na utworzone przez siebie Konto lub skorzystać z opcji złożenia zamówienia bez rejestracji.
 6. W przypadku wyboru opcji złożenia Zamówienia bez rejestracji Klient wypełnia Formularz zamówienia udostępniony przez Sprzedającego poprzez wprowadzenie do niego następujących danych Klienta, których podanie jest niezbędne celem realizacji Zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres na który ma nastąpić dostawa, rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Książki) oraz dane do faktury, jeśli są inne niż wskazany przez Klienta adres dostawy.
 7. Podczas składania Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, które przesyłane będą na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu rejestracji bądź Formularzu zamówienia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na otrzymanie faktury w formie elektronicznej będą one dostarczane w formie tradycyjnej wraz z Zamówieniem. 
 8. Dane Klienta podane przez niego w toku składania Zamówienia, będą wykorzystywane przez Sprzedającego na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień i usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem www.bookzwami.pl.
 9. Do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka danych, w szczególności ich edycji i poprawy, ma możliwość dodawania/usuwania Książek z Koszyka, modyfikacji sposobu płatności i doręczenia itp.
 10. Klient składa Zamówienie poprzez wysłanie Formularza zamówienia do Sprzedawcy wybierając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Książki i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 11. Następnie Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, obowiązany jest do opłacenia Zamówienia w określonym przez Sprzedawcę terminie.
 12. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Książek będących przedmiotem Zamówienia.
 13.  Następnie, po potwierdzeniu przez Klienta złożenia Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży
 14.  sprzedaży, na warunkach wskazanych w Zamówieniu. Umowa sprzedaży rozwiązuje się w przypadku nieotrzymania zapłaty przez Sprzedawcę, w terminie przez niego wskazanym.
 15. Zawarcie Umowy sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

 

 1. Umowa sprzedaży zawarta między Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta a Sprzedawcą ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy/odbioru osobistego przez Klienta. • 7

Ceny Książek 

 

 1. Wszystkie ceny Książek zamieszczone w Serwisie:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. są cenami brutto (zawierają podatek VAT),
  3. nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  4. nie zawierają kosztów dostawy,
  5. dotyczą jednej sztuki Książki.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Książkę oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Serwisu, przed złożeniem Zamówienia. W przypadku Umowy sprzedaży obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami promocji, jak również do dokonywania zmian ceny Książek. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Książek w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 1. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. • 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionej Książki:
 1. Przesyłka kurierska, przesyłka do paczkomatu
 2. Wysyłka na podany adres e-mail / udostępnienie w Serwisie linku do pliku zawierającego E-book (w przypadku E-booków)
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. z góry (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
 1. Klient nie ma możliwości dokonania zapłaty za część Zamówienia przy odbiorze, a za część z góry. 
 2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Serwisu
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży
 4. Sprzedawca zamieszcza w Serwisie informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji Zamówienia, przy czym ma to charakter informacyjny, a nie wiążący.
 5. Zamówione Książki są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w Formularzu zamówienia lub na adres wskazany w Formularzu rejestracji.
 6. W przypadku Książek w wersji elektronicznej Zamówienie dostarczane jest po dokonaniu zapłaty ceny wraz z kosztami dostawy, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Formularzu zamówienia bądź Formularzu rejestracji./poprzez udostępnienie w Serwisie linku do pliku zawierającego zakupiony E-book.
 7. W przypadku zamówienia Książek o różnych terminach dostawy, terminem dostawy całości Zamówienia jest najdłuższy podany termin.
 8. W przypadku zamówienia Książek o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Książek częściami lub też dostarczenia wszystkich   Książek po skompletowaniu całego Zamówienia. Koszty każdej z dostaw częściowych pokrywa w takim wypadku Klient.
 9. Początek biegu terminu dostawy Książki do Klienta liczy się w następujący sposób:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności z góry – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ceną sprzedaży wraz z kosztami dostawy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze Książek – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży,
 1.  Odpłatna, dostawa Książki odbywa się na terenie Europy oraz wybranych krajów na świecie.
 2. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust. 18 lit. a niniejszego paragrafu Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin płatności i poinformuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

 • 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Książki Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Książek, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Książek przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży , składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2 Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy sprzedaży:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
 2. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta w odniesieniu do Umowy sprzedaży:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 3. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży,
 4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 6. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 • 10

Rękojmia
 1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami konsumenta.
 2. Umową sprzedaży objęte są nowe Książki. Sprzedawca zapewnia dostawę Książki pozbawionej wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Książka ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedawcy Książki Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 4. Jeżeli Książka ma wadę, Klient może:
 1. a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Książkę na wolną od wad.
 2. b) żądać wymiany Książki na wolną od wad. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Książkę na wolną od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 2 niniejszego Regulaminu dane kontaktowe Sprzedawcy. 
 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta . 
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Książki odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w § 2 niniejszego Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 6. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie Książki w chwili zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. Opis wady Książki będzie każdorazowo wskazany w opisie Książki na stronie Serwisu.
 • 11 Treści

 

 1. Klient posiadający Konto, może dodawać Treści w www.bookzwami.pl. Treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Treści niezgodne z charakterem danej funkcjonalności www.bookzwami.pl (np. nie merytoryczne, naruszające prywatność osób trzecich, służące promocji lub reklamie określonych usług, Książek lub działalności, itp.). Dodanie danej Treści do www.bookzwami.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jest uprawniony do dodania tej Treści w www.bookzwami.pl (w szczególności udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób), dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego oraz udziela Sprzedającemu niewyłącznej licencji na korzystanie z tej Treści (w całości lub we fragmentach) w działalności www.bookzwami.pl (w tym w szczególności na utrzymywanie w zasobach systemu informatycznego bez ograniczeń czasowych oraz udostępniania w www.bookzwami.pl w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej). 
 2. Z tytułu udzielenia ww. licencji do Treści Klientowi nie przysługuje od Sprzedającego jakiekolwiek wynagrodzenie. Sprzedający zobowiązuje się korzystać z Treści, w ramach licencji, z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Udzielona Sprzedającemu licencja uprawnia do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym ze Sprzedającym.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia danej Treści z www.bookzwami.pl, jeżeli będzie sprzeczna z prawem, naruszać prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O skorzystaniu z uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, Sprzedający powiadomi Klienta na adres e-mail Klienta.
 4. Jeżeli dana Treść będzie miała charakter bezprawny, Sprzedający, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwi dostęp do takiej Treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości w tym zakresie. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ma obowiązku sprawdzania Treści udostępnianych w www.bookzwami.pl.
 • 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 • 13

Dane osobowe w Serwisie

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Spółka Mumme Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Plac Górnośląski 5, 81-509 Gdynia wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000699501, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 9571098627, REGON 368532884.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem serwisu zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Serwisu mogą być: 
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie. 
 1. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 2. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności

 

 • 14

Zwrot należności Klientom

 

 1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:
 1. anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 2. zwrotu Książki (odstąpienia od Umowy sprzedaży)
 3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany książki lub obniżenia ceny;
 4. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej Zamówienia, jeżeli Zamówienie zostało opłacone z góry.
 1. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z § 9 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. 
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania Zamówienia z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Zwrot pieniędzy może być dokonany przez Sprzedającego na rachunek lub na rachunek powiązany z kartą płatniczą Klienta.
 5. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ma obowiązek zwrócić Zamówienie na adres Sprzedawcy podany w § 2 Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta odeśle Książki przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Zamówienia. 
 7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Książki wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Książki.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności, w tym skierowania do Klienta na podany przez niego adres-mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. 
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku uniemożliwiających pomimo zachowania przez Sprzedawcę należytej staranności przy prawidłowej realizacji płatności. • 15

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sprzedawcę internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  a. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży albo umowie świadczenia usług drogą elektroniczną, zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 3. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

– decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej wpływającej na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży albo umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą; lub 

– orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie sprzedaży albo umowie o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;

 1. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
  d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;
  e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 2 Regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przed zmianą Regulaminu Umów Sprzedaży.
  4.W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Shopping Cart